คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๐๐๒๒/๒๕๖๐
               ผู้ร้องอ้างว่าผู้ร้องยังเป็นเจ้าของที่ดินพิพาทพร้อมสิ่งปลูกสร้าง โดยให้จำเลยเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์แทนผู้ร้อง จำเลยย่อมมีฐานะเป็นตัวแทนของผู้ร้องและผู้ร้องอยู่ในฐานะเป็นตัวการซึ่งมิได้เปิดเผยชื่อ เมื่อจำเลยซึ่งมีชื่อเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในโฉนดที่ดินพิพาทนำที่ดินไปจดทะเบียนจำนองไว้แก่โจทก์ ถือว่าผู้ร้องยอมให้จำเลยซึ่งเป็นตัวแทนของตนทำการออกหน้าเป็นตัวการในการจำนองที่ดินพิพาท ผู้ร้องไม่อาจทำให้เสื่อมเสียถึงสิทธิของโจทก์ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่มีต่อจำเลยซึ่งเป็นตัวแทนและโจทก์ขวนขวายได้มาแต่ก่อนที่รู้ว่าจำเลยเป็น ตัวแทน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๘๐๖ การจำนองที่ดินพิพาทมีผลผูกพันผู้ร้อง ไม่ว่าผู้ร้องจะทราบเรื่องการจดทะเบียนจำนองหรือไม่ เมื่อมีการบังคับคดียึดที่ดินพิพาทพร้อมสิ่งปลูกสร้างออกขายทอดตลาด ผู้ซื้อทรัพย์เป็นผู้ซื้อที่ดินพิพาทพร้อมสิ่งปลูกสร้างได้ ผู้ร้องย่อมไม่อาจทำให้เสื่อมเสียสิทธิของผู้ซื้อทรัพย์โดยนัยเดียวกัน ผู้ร้องจึงไม่อาจอ้างอำนาจพิเศษตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๙๖ จัตวา (๓) (เดิม) มาใช้ยันแก่ผู้ซื้อทรัพย์ได้ และต้องถือว่าผู้ร้องอยู่ในฐานะเป็นบริวารของจำเลย
                    ชั้นขอแสดงอำนาจพิเศษ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา ความแพ่ง มาตรา ๓๐๙ ตรี (เดิม) ซึ่งผู้ร้องยื่นคำร้องขอแสดงอำนาจพิเศษอ้างว่ามิใช่บริวารของจำเลย จึงเป็นกรณีที่ผู้ร้องพิพาทกับผู้ซื้อทรัพย์ แม้โจทก์จะแก้อุทธรณ์มา การที่ศาลอุทธรณ์ภาค ๕ พิพากษาให้ผู้ร้องใช้ค่าทนายความชั้นอุทธรณ์ให้แก่โจทก์เป็นการไม่ถูกต้อง

               ตามฎีกานี้ ตาม ป.วิ.พ.มาตรา มาตรา ๒๙๖ จัตวา (๓) (เดิม) ปัจจุบันคือ มาตรา ๓๕๔ (บริวารของลูกหนี้ตามคำพิพากษา) และมาตรา ๓๐๙ ตรี(เดิม) ปัจจุบันคือ มาตรา ๓๓๔ (ผู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์ ขอให้ศาลออกคำบังคับให้ลูกหนี้ตามคำพิพากษา และบริวารออกไปจากอสังหาริมทรัพย์)
               ฎีกาที่ ๑๐๒๑/๒๕๖๑ โจทก์เป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษา(เจ้าหนี้สามัญ) นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินโฉนดเลขที่ ๓๒๑๒๑ พร้อมสิ่งปลูกสร้างบ้านเลขที่ ๑๗๘ ออกขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้ตามคำพิพากษา ผู้ร้องร้องขอให้ปล่อยทรัพย์ ศาลมีคำพิพากษาให้ปล่อยทรัพย์ สำหรับฎีกานี้โจทก์เป็นเจ้าหนี้จำนองขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย์จำนองที่ดินพิพาทพร้อมสิ่งปลูกสร้างขายทอดตลาด และมีผู้ซื้อทรัพย์ได้ คำวินิจฉัยจึงเป็นไปดังข้างต้น
อ่านเพิ่มเติม ฎีกาที่ ๑๐๒๑/๒๕๖๑