คำพิพากษาศาลฎีกา ซึ่งจัดพิมพ์โดยสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณตยสภา
จุดประสงค์เพื่อการศึกษากฎหมาย
เนื้อหาประกอบด้วย
๑.คำพิพากษาศาลฎีกา
๒.ตัวบทกฎหมาย