คำพิพากษาศาลฎีกา ซึ่งจัดพิมพ์โดยสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณตยสภา
จุดประสงค์เพื่อการศึกษากฎหมาย
เนื้อหาประกอบด้วย
๑.คำพิพากษาศาลฎีกา
๒.คำพิพากษาศาลฎีกาที่เกี่ยวข้อง(ถ้ามี)
๓.ตัวบทกฎหมาย