สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารกำหนดสิทธิของผู้ว่าจ้าง ภายหลังบอกเลิกสัญญาไว้ในข้อ ๑๓ มีสาระสำคัญว่า จำเลยผู้ว่าจ้าง มีสิทธิรับค่าจ้างที่โจทก์ผู้รับจ้างดำเนินการไปแล้วแต่จำเลยยังไม่ชำระ รวมทั้งหลักประกันใด ๆ ที่โจทก์มอบไว้แก่จำเลยตามสัญญาเพื่อนำมาหักชำระเป็นค่าปรับค่าเสียหายที่โจทก์ต้องชำระแก่จำเลยอันเนื่องมาจากการผิดสัญญาของโจทก์รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานต่อไป หรือค่าเสียหายในการแก้ไขงานในระยะเวลารับประกันผลงาน ส่วนเครื่องมือและอุปกรณ์การก่อสร้างที่โจทก์นำมาในสถานที่ก่อสร้าง โจทก์ยินยอมให้จำเลยยึดทรัพย์สินเหล่านั้นมาขายเพื่อหักใช้หนี้ใด ๆ ที่โจทก์มีต่อจำเลยได้ทันที่อันเป็นข้อตกลงที่แตกต่างไปจากผลของการเลิกสัญญา ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๓๙๑ ซึ่งมิใช่กฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๑ จึงมีผลใช้บังคับได้ระหว่างโจทก์จำเลย ผลก็คือโจทก์จะบังคับให้จำเลยยอมรับเอางานที่เสร็จบางส่วนงวดที่ ๑๙ และ ๒๐ อันเป็นการงานโจทก์ทำให้แล้วใช้เงินค่าจ้างให้ตามส่วนของงานนั้นตามมาตรา ๓๙๑ วรรคสาม ไม่ได้ ดังนี้ โจทก์จะเรียกให้จำเลยชำระค่าจ้างสำหรับงวดงานดังกล่าวหรือแม้กระทั่งค่าวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างได้ต่อเมื่อ จำเลยสละหรือละซึ่งประโยชน์จากข้อตกลงเลิกสัญญาดังกล่าวมาแล้วโดยยอมรับเอาการงานที่โจทก์ทำให้แม้จะไม่แล้วเสร็จแต่ละงวดงานก็ตาม หรือยอมรับเอาวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างและจะชำระราคาให้ เมื่อไม่ปรากฏว่าจำเลยได้สละหรือละประโยชน์ตามข้อตกลงเลิกสัญญารับเหมาโดยยอมรับงานก่อสร้างแล้วจะจ่ายค่าจ้างให้ ส่วนวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างที่อยู่ในสถานที่ก่อสร้างจำเลยไม่ได้ยอมรับไว้และจะชำระราคาให้ โจทก์ไม่มีสิทธิเรียกให้จำเลยชำระค่าก่อสร้างงวดที่ ๑๙ และ ๒๐ กับค่าวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างตามฟ้อง

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
               มาตรา ๑๕๑ การใดเป็นการแตกต่างกับบทบัญญัติของกฎหมาย ถ้ามิใช่กฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน การนั้นไม่เป็นโมฆะ

เพิ่มเติม
               หลักเกณฑ์ในการพิจารณาเรื่องความสงบเรียบร้อย ได้แก่
               ๑.ความสงเรียบร้อยทางการเมือง การปกครอง
               ๒.ความสงบเรียบร้อยทางครอบครัว
               ๓.ความสงบเรียบร้อยทางวิชาชีพสำหรับวิชาชีพบางประเภท
               ๔.ความสงบเรียบร้อยทางเศรษฐกิจ

อ้างอิง
ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์. คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา. พิมพ์ครั้งที่ 22. กรงเทพฯ: สำนักพิมพ์วิญญูชน, 2561.