ก่อนการทำบันทึกข้อตกลงเพื่อมีสิทธิในที่ดิน โจทก์ประกอบกิจการให้เช่าแผงตลาดสดในที่ดินและให้บริการเกี่ยวกับการขายปลีก น้ำประปา ไฟฟ้า บริการส่วนกลาง เก็บขยะ บริการทำความสะอาด และรักษาความปลอดภัยโดยโจทก์เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่มเกี่ยวเนื่องจากการประกอบกิจการในที่ดินที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มมาก่อน การที่โจทก์ได้รับเงินค่าตอบแทนจากบริษัท ฮ. เพื่อตอบแทนโจทก์ในการดำเนินการจัดการให้ผู้เช่าและผู้อยู่อาศัยในที่ดินออกไปจากที่ดินและรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้างแล้วเสร็จ รวมถึงตอบแทนในการเลิกสัญญาเช่าระหว่างโจทก์และเจ้าของที่ดินเพื่อเจ้าของที่ดินจะได้ทำสัญญากับบริษัท ฮ. ผู้เช่าใหม่ ถือได้ว่าเป็นการกระทำใด ๆ ของโจทก์อันอาจหาประโยชน์และมีมูลค่าซึ่งมิใช่การขายสินค้าอันเป็นค่าบริการอย่างหนึ่งที่อยู่ในบังคับที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามประมวลรัษฎากร มาตรา ๗๗/๒ ประกอบมาตรา ๗๗/๑ (๑๐) โจทก์จึงมีหน้าที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มพร้อมตามฟ้อง เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม ไม่มีเหตุให้เพิกถอนการประเมินภาษีมูลค่าเพิ่มตามฟ้อง

เพิ่มเติม
               มีประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๒๐๕) กำหนดการกระทำที่ไม่ถือว่าเป็นการให้บริการ ตามมาตรา ๗๗/๑(๑๐)(ค) แห่งประมวลรัษฎากร ดังต่อไปนี้
               ๑.การปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด
               ๒.กรรมการโดยตำแหน่ง และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามที่กฎหมายกำหนด
               ๓.กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งโดยราชการ

ประมวลรัษฎากร
               มาตรา ๗๗/๑ ในหมวดนี้ เว้นแต่ข้อความจะแสดงให้เห็นเป็นอย่างอื่น
               (๑๐)บริการหมายความว่า การกระทำใดๆอันอาจหาประโยชน์ อันมีมูลค่า ซึ่งมิใช่เป็นการขายสินค้า และให้หมายความ รวมถึงการใช้บริการของตนเอง ไม่ว่าประการใดๆ แต่ทั้งนี้ ไม่รวมถึง
               (ก) การใช้บริการหรือการนำสินค้าไปใช้เพื่อประกอบกิจการของตนเองโดยตรงตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด
               (ข) การนำเงินไปหาประโยชน์โดยการฝากธนาคาร หรือซื้อพันธบัตรหรือหลักทรัพย์
               (ค) การกระทำตามที่อธิบดีกำหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี
               มาตรา ๗๗/๒ การกระทำกิจการดังต่อไปนี้ ในราชอาณาจักร ให้อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามบทบัญญัติในหมวดนี้
               (๑) การขายสินค้าหรือการให้บริการโดยผู้ประกอบการ
               (๒) การนำเข้าสินค้าโดยผู้นำเข้า