ชั้นพิจารณาจำเลยแถลงสละประเด็นข้อพิพาทตามคำให้การทั้งหมด จำเลยจึงไม่มีข้อต่อสู้ในเรื่องดอกเบี้ยอีก การที่ศาลชั้นต้นวินิจฉัยคดีในเรื่องดอกเบี้ยที่โจทก์มีสิทธิคิดได้เพียงไรก็เป็นเรื่องของโจทก์เท่านั้นที่จะโต้แย้งคัดค้าน จำเลยไม่มีสิทธิโต้แย้งคัดค้าน อุทธรณ์ของจำเลยในเรื่องดอกเบี้ย จึงเป็นข้อที่มิได้ยกขึ้นว่ากล่าวมาแล้วโดยชอบในศาลชั้นต้น ทั้งไม่ใช่ปัญหาอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน ต้องห้ามอุทธรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๒๕ วรรคหนึ่ง

เพิ่มเติม
               ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่อาจอุทธรณ์ได้
               ๑. ต้องกล่าวโดยชัดแจ้งในอุทธรณ์
               ๒. ต้องเป็นข้อที่ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลชั้นต้น
               ๓. ต้องเป็นสาระแก่คดีอันควรได้รับการวินิจฉัย
               ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่อุทธรณ์ต้องยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลชั้นต้น จะต้องเป็นข้อที่ได้กล่าวอ้างในคำฟ้องหรือต่อสู้ในคำให้การ
               ข้อที่ว่ากันมาแล้วหรือมิได้ว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลชั้นต้นหรือไม่ จะต้องพิจารณาจากคำฟ้อง คำให้การ และประเด็นข้อพิพาทในคดีเป็นสำคัญ ไม่ใช่พิจารณาจากข้อเท็จจริงและการนำสืบพยานหลักฐานในชั้นพิจารณา แม้จำเลยจะได้ถามค้านพยานโจทก์ไว้โดยชัดแจ้ง แต่เมื่อไม่ได้ให้การต่อสู้เป็นประเด็นข้อพิพาทไว้ ก็ไม่ใช่เป็นข้อที่ได้ยกขึ้นว่ากล่าวากันมาแล้วโดยชอบในศาลชั้นต้น(ฎีกาที่ ๒๗๔๒/๒๕๕๖)

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
               มาตรา ๒๒๕ ข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่จะยกขึ้นอ้างในการยื่นอุทธรณ์นั้นคู่ความจะต้องกล่าวไว้ โดยชัดแจ้งในอุทธรณ์และต้องเป็นข้อที่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลชั้นต้น ทั้งจะต้องเป็นสาระแก่คดี อันควรได้รับการวินิจฉัยด้วย
               ถ้าคู่ความฝ่ายใดมิได้ยกปัญหาข้อใดอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชนขึ้นกล่าวในศาลชั้น ต้นหรือคู่ความฝ่ายใดไม่สามารถยกปัญหาข้อกฎหมายใด ๆ ขึ้นกล่าวในศาลชั้นต้น เพราะพฤติการณ์ไม่เปิดช่องให้กระทำได้ หรือเพราะเหตุเป็นเรื่องที่ไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติว่าด้วยกระบวนพิจารณาชั้นอุทธรณ์ คู่ ความที่เกี่ยวข้องย่อมมีสิทธิที่จะยกขึ้นอ้างซึ่งปัญหาเช่นว่านั้นได้

อ้างอิง
สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่. หลักทฤษฎีพื้นฐาน - ปฏิบัติอย่างมืออาชีพ อุทธรณ์ - ฎีกา คดีแพ่ง – คดีอาญา. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์บัณฑิตอักษร, ๒๕๕๘.