ประเด็น ศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษายกคำพิพากษาศาลชั้นต้น และให้ศาลชั้นต้นพิพากษาใหม่ตามรูปคดี ต้องมีการสืบพยานหลักฐานใหม่หรือไม่

               ฎีกาที่ ๖๑๙๔/๒๕๖๒ ศาลฎีกาพิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค ๗ ให้ยกคำพิพากษาศาลชั้นต้น และให้ศาลชั้นต้นพิพากษาใหม่ตามรูปคดี หมายถึงให้ศาลชั้นต้นพิพากษาคดีใหม่เท่านั้น เพราะศาลฎีกามิได้พิพากษาเพิกถอนกระบวนพิจารณาอื่นของศาลชั้นต้นด้วย ดังนั้น กระบวนพิจารณาที่ศาลชั้นต้นสืบพยานโจทก์ โจทก์ร่วม และจำเลยไปแล้วยังคงมีอยู่ จึงไม่มีความจำเป็นใดที่ศาลชั้นต้นจะต้องสืบพยานหลักฐานใหม่

 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

               มาตรา ๒๐๘ ในการพิจารณาคดีอุทธรณ์ตามหมวดนี้

               (๑) ถ้าศาลอุทธรณ์เห็นว่าควรสืบพยานเพิ่มเติม ให้มีอำนาจเรียกพยานมาสืบเอง หรือสั่งศาลชั้นต้นสืบให้ เมื่อศาลชั้นต้นสืบพยานแล้ว ให้ส่งสำนวนมายังศาลอุทธรณ์เพื่อวินิจฉัยต่อไป

               (๒) ถ้าศาลอุทธรณ์เห็นเป็นการจำเป็น เนื่องจากศาลชั้นต้นมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกระบวนพิจารณา ก็ให้พิพากษาสั่งให้ศาลชั้นต้นทำการพิจารณาและพิพากษาหรือสั่งใหม่ตามรูปคดี