การป้อนคำสั่งให้โอนเงินจากบัญชีของ ป. ผู้ซื้อในจังหวัดปทุมธานีไปเข้าบัญชีของจำเลยที่กรุงเทพมหานคร เกิดขึ้นที่อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี เงินอันเป็นต้นเหตุของการกระทำความผิดฐานยักยอกจึงหลุดพ้นจากความครอบครองของ ป. และเข้าไปอยู่ในความครอบครองของจำเลยตั้งแต่ ป. สั่งโอนเงินผ่านทางธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ขณะอยู่ที่อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี จำเลยสามารถเบิกถอนเงินจำนวนดังกล่าวจากสถานที่ใด เวลาใดนับจากที่ได้รับโอนเงินได้ทันที อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ถือเป็นส่วนหนึ่งของการกระทำความผิดฐานยักยอกของจำเลยนอกเหนือจากจังหวัดปทุมธานี และกรุงเทพมหานครด้วย ถือเป็นกรณีความผิดส่วนหนึ่งกระทำในท้องที่หนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งกระทำในอีกท้องที่หนึ่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๙ (๒) เมื่อสถานีตำรวจภูธรท่าม่วงเป็นสถานที่ที่โจทก์ร่วมแจ้งความให้ดำเนินคดีแก่จำเลย พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรท่าม่วงมีอำนาจสอบสวนและเป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ ตามมาตรา ๑๙ วรรคสอง (ข) โจทก์มีอำนาจฟ้อง

 

               ตามฎีกานี้ โจทก์ร่วมมอบหมายให้จำเลยขายรถแทรกเตอร์ ป. ตกลงซื้อรถแทรกเตอร์ โดยโอนเงินผ่านระบบธนาคารออนไลน์บนโทรศัพท์มือถือและตู้เบิกถอนเงินอัตโนมัติให้แก่จำเลย ขณะโอนเงิน ป. อยู่ที่อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่ง ป. บัญชีเงินฝากอยู่ที่จังหวัดปทุมธานี ไปเข้าบัญชีเงินฝากของจำเลยที่กรุงเทพมหานคร จำเลยโอนเงินจากบัญชีของจำเลยและตู้เบิกถอนเงินอัตโนมัติซึ่งตั้งอยู่ในเขตดอนเมือง กรุงเทพมหานครให้แก่โจทก์ร่วม โดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากของ ช. ที่กรุงเทพมาหานคร

  

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

               มาตรา ๑๙ ในกรณีดังต่อไปนี้

               (๒) เมื่อความผิดส่วนหนึ่งกระทำในท้องที่หนึ่ง แต่อีกส่วนหนึ่งในอีกท้องที่หนึ่ง

               ในกรณีข้างต้นพนักงานสอบสวนต่อไปนี้ เป็นผู้รับผิดชอบในการสอบสวน

               (ก) ถ้าจับผู้ต้องหาได้แล้ว คือพนักงานสอบสวนซึ่งท้องที่ที่จับได้อยู่ในเขตอำนาจ

               (ข) ถ้าจับผู้ต้องหายังไม่ได้ คือพนักงานสอบสวนซึ่งท้องที่ที่พบการกระทำผิดก่อนอยู่ในเขตอำนาจ