คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๖๖๔/๒๕๖๔ 

               ทรัพย์สินที่เจ้าของจะติดตามเอาคืนจากผู้ไม่มีสิทธิที่จะยึดถือไว้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๓๓๖ หมายถึง ทรัพย์สินทั่วไปที่ได้สูญเสียไปหรือมีผู้ยึดถือไว้โดยไม่มีสิทธิ ไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นทรัพย์สินที่มีลักษณะเป็นทรัพย์สินเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งรวมถึงเงินที่มีกรรมสิทธิ์ด้วย การติดตามเอาเงินที่เสียไปคืนจึงเป็นเรื่องของการเรียกร้องให้ชดใช้ตามมูลค่าของเงินไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นเงินที่ระบุชี้ชัดว่าเป็นเงินส่วนใดมีลักษณะพิเศษอย่างใด

               การปรับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำซึ่งรวมถึงจำเลยด้วยเข้าสู่ตำแหน่งตามระบบใหม่ ต่อมามีการแก้ไขเนื่องจากคำสั่งเดิมที่ไม่ถูกต้อง และให้มีผลย้อนหลัง เป็นผลให้จำเลยซึ่งเคยได้รับเงินค่าจ้างตามคำสั่งเดิมรับไปเกินสิทธิ ซึ่งรวมทั้งเงินบำเหน็จรายเดือนกรณีจำเลยเกษียณอายุราชการด้วย การรับเงินของจำเลยไปจากกรุงเทพมหานครโจทก์จึงเป็นการรับไปโดยไม่มีสิทธิรับเป็นการได้มาโดยไม่ชอบ ไม่ใช่เป็นเรื่องลาภมิควรได้ การเรียกเงินที่จำเลยรับไปโดยไม่ชอบหาใช่ เป็นกรณีที่โจทก์ใช้สิทธิเรียกร้องให้จำเลยคืนทรัพย์ในฐานลาภมิควรได้ไม่ แต่เป็นการใช้สิทธิในฐานะเจ้าของกรรมสิทธิ์ตามประมวลแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๓๓๖


อ่านเพิ่มเติม ฎีกาที่ ๖๙๔๑/๒๕๖๑

 

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

               มาตรา ๑๓๓๖ ภายในบังคับแห่งกฎหมาย เจ้าของทรัพย์สินมีสิทธิใช้สอยและจำหน่ายทรัพย์สินของตนและได้ซึ่งดอกผลแห่งทรัพย์สินนั้น กับทั้งมีสิทธิติดตามและเอาคืนซึ่งทรัพย์สินของตนจากบุคคลผู้ไม่มีสิทธิจะยึดถือไว้ และมีสิทธิขัดขวางมิให้ผู้อื่นสอดเข้าเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินนั้นโดยมิชอบด้วยกฎหมาย