คำพิพากษาฎีกาที่ ๒๕๗๑/๒๕๖๓ 

               โจทก์บรรยายฟ้องว่า จำเลยทั้งสามกับพวกอีกห้าคนเป็นสมาชิกของคณะบุคคลซึ่งปกปิดวิธีดำเนินการ และมีความมุ่งหมายเพื่อให้บุคคลทั่วไปกู้ยืมเงินโดยคิดดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด อันเป็นการอันมิชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งการกระทำของจำเลยทั้งสาม กับพวกตามฟ้องเป็นการแสดงออกโดยเปิดเผยแก่บุคคลทั่วไป ทำให้เกิดข้อสงสัยว่าเพราะเหตุใดคณะบุคคลจะต้องปกปิดวิธีดำเนินการให้รู้กันเฉพาะภายในคณะบุคคล เพื่อให้จำเลยทั้งสามเข้าใจข้อหาได้ดี โจทก์ต้องบรรยายฟ้องด้วยว่าคณะบุคคลนั้นมีวิธีดำเนินการอย่างไร เมื่อโจทก์ไม่บรรยายฟ้องถึงวิธีดำเนินการของคณะบุคคลที่ปกปิดไว้มา จึงเป็นฟ้องที่ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๕๘ (๕) แม้จำเลยทั้งสามจะให้รับสารภาพ ศาลก็ลงโทษจำเลยทั้งสามในความผิดฐานอั้งยี่ไม่ได้

 

               ตามฎีกานี้ มีประเด็นสู่ศาลฎีกาว่า ฟ้องโจทก์ครบองค์ประกอบความผิดฐานอั้งยี่หรือไม่ ซึ่งความผิดฐานอั้งยี่ มีองค์ประกอบความผิดว่า เป็นสมาชิกของคณะบุคคลซึ่งปกปิดวิธีดำเนินการและมีความมุ่งหมายอันมิชอบด้วยกฎหมาย (ป.อ.มาตรา ๒๐๙)

 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

               มาตรา ๑๕๘ ฟ้องต้องทำเป็นหนังสือ และมี

               (๕) การกระทำทั้งหลายที่อ้างว่าจำเลยได้กระทำผิด ข้อเท็จจริงและรายละเอียดที่เกี่ยวกับเวลาและสถานที่ซึ่งเกิดการกระทำนั้น ๆ อีกทั้งบุคคลหรือสิ่งของที่เกี่ยวข้องด้วยพอสมควรเท่าที่จะให้จำเลยเข้าใจข้อหาได้ดี