แม้พันตำรวจตรี ป. และร้อยตำรวจโท ศ. พยานโจทก์ทั้งสองเป็นเจ้าพนักงานตำรวจกองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรีก็ตาม แต่ตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๒(๑๖) ประกอบ พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๓ พยานโจทก์ทั้งสองมีอำนาจและหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ทำการจับกุมปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายได้ และยังมีอำนาจทำการสืบสวนคดีอาญาได้ ตาม ป.วิ.อ.มาตรา ๑๗ ประกอบ พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๓ เจ้าพนักงานงานตำรวจมีอำนาจสืบสวนคดีอาญาได้ ไม่มีบทกฎหมายใดจำกัดให้ปฏิบัติหน้าที่ได้เฉพาะในเขตท้องที่ที่เจ้าพนักงานตำรวจผู้นั้นประจำการอยู่เท่านั้น เจ้าพนักงานตำรวจดังกล่าวจึงมีอำนาจสืบสวนคดีอาญาและจับกุมผู้กระทำผิดได้ทั่วราชอาณาจักร

เพิ่มเติม
                คดีนี้จำเลยฎีกาว่า พยานโจทก์ทั้งสองเป็นเจ้าพนักงานตำรวจกองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรีแต่มาจับกุมจำเลยในท้องที่สถานีตำรวจนครบาลสุทธิสารเป็นการปฏิบัติหน้าที่นอกเขตรับผิดชอบเป็นพฤติการณ์จับกุมที่มีพิรุธ...
                เจ้าพนักงานตำรวจมีอำนาจและหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ทำการจับกุมปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายได้ และยังมีอำนาจทำการสืบสวนคดีอาญาได้ ซึ่งเป็นไปโดยผลของกฎหมาย(ฎีกาที่ ๑๓๕๓๕/๒๕๕๓) แม้จะมีหน้าที่ในการบรรเทาสาธารณภัยก็ไม่ทำให้อำนาจตามกฎหมายสูญสิ้นไป(ฎีกาที่ ๔๗๑๑/๒๕๔๒) อีกทั้งไม่มีบทกฎหมายใดจำกัดให้ปฏิบัติหน้าที่ได้เฉพาะ ในเขตท้องที่ที่เจ้าพนักงานตำรวจผู้นั้นประจำการอยู่เท่านั้น(ฎีกาที่ ๑๒๕๙/๒๕๔๒) ดังนั้นเมื่อเจ้าพนักงานตำรวจสืบสวนแล้วพบการกระทำความผิดในลักษณะซึ่งหน้า เจ้าพนักงานตำรวจก็มีสิทธิจับผู้กระทำความผิดซึ่งหน้าได้แม้อยู่นอกเขตพื้นที่ของตน(ฎีกาที่ ๖๘๘๐/๒๕๔๑)
                พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ หมายความถึงเจ้าพนักงานซึ่งกฎหมายให้มีอำนาจและหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน(ฎีกาที่ ๓๐๐/๒๕๒๗)  เช่น นายอำเภอ(ฎีกาที่ ๓๐๐/๒๕๒๗) เจ้าพนักงานศุลกากร(ฎีกาที่ ๓๕๖๐/๒๕๒๕) กำนัน ปลัดอำเภอเป็นพนักงานฝ่ายปกครอง ส่วนเสมียนปกครองไม่ใช่พนักงานฝ่ายปกครอง(ฎีกาที่ ๒๖๓๑-๒๖๓๒/๒๕๑๕) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ไม่ใช่พนักงานสอบสวนและพนักฝ่ายปกครองหรือตำรวจ(ฎีกาที่ ๑๒๒๖/๒๕๐๓)

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
                มาตรา ๒ ในประมวลกฎหมายนี้
                (๑๖) “พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ” หมายความถึงเจ้าพนักงานซึ่งกฎหมายให้มีอำนาจและหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ให้รวมทั้งพัศดี เจ้าพนักงานกรมสรรพสามิต กรมศุลกากร กรมเจ้าท่า พนักงานตรวจคนเข้าเมือง และเจ้าพนักงานอื่น ๆ ในเมื่อทำการอันเกี่ยวกับการจับกุมปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมาย ซึ่งตนมีหน้าที่ต้องจับกุมหรือปราบปราม
                มาตรา ๑๗ พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจมีอำนาจทำการสืบสวนคดีอาญาได้