จำเลยที่ ๒ และที่ ๓ ให้การรับสารภาพ ข้อเท็จจริงรับฟังได้ตามคำฟ้องของโจทก์ จำเลยที่ ๒ และที่ ๓ เพิ่งยกข้อเท็จจริงเป็นทำนองว่าไม่ได้กระทำความผิดตามฟ้องขึ้นในชั้นฎีกา จึงเป็นข้อที่มิได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลล่างทั้งสอง ต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๒๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๒๕๒ ที่แก้ไขใหม่ ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา ๑๕ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย
               ความผิดฐานใช้หรืออ้างเอกสารปลอมเป็นความผิดสำเร็จเมื่อยื่นเอกสารต่อเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่รับเรื่อง จำเลยที่ ๒ และ ที่ ๓ ยื่นเอกสารราชการปลอมตามฟ้องต่อเจ้าหน้าที่มีผู้มีหน้าที่ตรวจเอกสารเพื่อยื่นซองประกวดราคา ย่อมเป็นความผิดสำเร็จฐานใช้หรืออ้างเอกสารราชการปลอมตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๖๕, ๒๖๘ วรรคแรกแล้ว

               ตามฎีกานี้ ประเด็นเรื่องใช้หรืออ้างเอกสารปลอม จำเลยที่ ๒ และที่ ๓ ฎีกาว่า จำเลยที่ ๒ และที่ ๓ เพียงเตรียมเอกสารราชการตามฟ้องเพื่อจะยื่นซองประกวดราคา และยังอยู่ในขั้นตอนการตรวจเอกสารของเจ้าหน้าที่ตรวจเอกสาร จึงยังไม่ถือว่าจำเลยที่ ๒ และที่ ๓ ใช้หรืออ้างเอกสารราชการปลอมอันจะครบองค์ประกอบความผิดสำเร็จตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๖๘

ประมวลกฎหมายอาญา
               มาตรา ๒๖๘ ผู้ใดใช้หรืออ้างเอกสารอันเกิดจากการกระทำความผิดตามมาตรา ๒๖๔ มาตรา ๒๖๕ มาตรา ๒๖๖ หรือมาตรา ๒๖๗ ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน ต้องระวางโทษดังที่บัญญัติไว้ในมาตรานั้น ๆ ถ้าผู้กระทำความผิดตามวรรคแรกเป็นผู้ปลอมเอกสารนั้น หรือเป็นผู้แจ้งให้เจ้าพนักงานจดข้อความนั้นเองให้ลงโทษตามมาตรานี้แต่กระทงเดียว