คำพิพากษาฎีกาที่ ๗๓๖/๒๕๐๕ (ประชุมใหญ่)

               จำเลยขณะเป็นพระภิกษุได้ร่วมประเวณีกับหญิงในกุฏิของจำเลยบนเขาวัง จังหวัดเพชรบุรี มีกุฏิของพระภิกษุใกล้เคียงหลายหลัง และมีพระพุทธรูปพระฉายอยู่บนเขาวังอันเป็นสถานที่ที่ประชาชนเคารพนับถือ เป็นการไม่สมควร แต่จะถือว่าเป็นการเหยียดหยามศาสนาตามมาตรา ๒๐๖ ยังไม่ถนัด

 

ประมวลกฎหมายอาญา

               มาตรา ๒๐๖ ผู้ใดกระทำด้วยประการใด ๆ แก่วัตถุหรือสถานอันเป็นที่เคารพในทางศาสนาของหมู่ชนใด อันเป็นการเหยียดหยามศาสนานั้น ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงเจ็ดปี หรือปรับตั้งแต่สอง หมื่นบาทถึงหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ