คำพิพากษาฎีกาที่ ๔๓๙๐/๒๕๖๑ 

               โจทก์ทั้งสองกล่าวอ้างว่า ที่ดินพิพาทเป็นมรดกตกได้แก่โจทก์ ทั้งสองซึ่งเป็นทายาทโดยธรรมของ ก. ซึ่งการได้ที่ดินพิพาทของทายาทโดยธรรมจึงเป็นการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์โดยทางอื่นนอกจากนิติกรรม เมื่อโจทก์ทั้งสองยังมิได้จดทะเบียนการได้มาจึงต้องห้ามมิให้ยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้จำเลยที่ ๓ ถึงที่ ๖ ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกผู้ได้สิทธิมาโดยเสียค่าตอบแทนและโดยสุจริต และได้จดทะเบียนโดยสุจริตตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๒๙๙ วรรคสอง โจทก์จึงไม่อาจขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนของจำเลยที่ ๓ ถึงที่ ๖ ได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๓๐๐

 

เพิ่มเติม

               การได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์โดยทางอื่นนอกจากนิติกรรม ได้แก่

               ๑. การได้มาโดยการครอบครองปรปักษ์ตาม ป.พ.พ.มาตรา ๑๓๘๒ (ฎีกาที่ ๘๘๔/๒๕๒๓)

               ๒. การได้สิทธิครอบครองในที่ดินมือเปล่า โดยการรับโอนการครอบครองตามมาตรา ๑๓๗๗, ๑๓๗๘ (ฎีกาที่ ๘๕๒๓/๒๕๕๕)

               ๓. ได้มาซึ่งภาระจำยอมโดยอายุความ ตาม ป.พ.พ.มาตรา ๑๔๐๑ ประกอบมาตรา ๑๓๘๒(ฎีกาที่ ๕๙๒๗/๒๕๕๒, ๖๔๕๙/๒๕๕๑)

               ๔. การได้โดยทางมรดกไม่มีพินัยกรรม(ฎีกาที่ ๔๓๙๐/๒๕๖๑, ๑๐๑๗๔/๒๕๕๖), การได้มาโดยการรับมรดกแทนที่ (ฎีกาที่ ๔๔๔๕/๒๕๔๕)

               ๕. การได้มาโดยคำพิพากษาของศาล (ฎีกาที่ ๓๕๒/๒๔๘๘) แต่ถ้าได้มาโดยตามคำพิพากษาตามยอม เป็นการได้มาโดยทางนิติกรรม(ฎีกาที่ ๗๑๔๓/๒๕๔๖(ประชุมใหญ่)) 

 

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

               มาตรา ๑๒๙๙ วรรคสอง ถ้ามีผู้ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพยสิทธิอันเกี่ยวกับ อสังหาริมทรัพย์โดยทางอื่นนอกจากนิติกรรม สิทธิของผู้ได้มานั้น ถ้ายังมิได้จดทะเบียนไซร้ ท่านว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียน ไม่ได้ และสิทธิอันยังมิได้จดทะเบียนนั้น มิให้ยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ บุคคลภายนอกผู้ได้สิทธิมาโดยเสียค่าตอบแทนและโดยสุจริต และได้จดทะเบียนสิทธิโดยสุจริตแล้ว

               มาตรา ๑๓๐๐ ถ้าได้จดทะเบียนการโอนอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพยสิทธิอันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ เป็นทางเสียเปรียบแก่บุคคลผู้อยู่ในฐานะอันจะให้จดทะเบียนสิทธิของตนได้อยู่ก่อนไซร้ ท่านว่าบุคคลนั้นอาจ เรียกให้เพิกถอนการจดทะเบียนนั้นได้ แต่การโอนอันมีค่าตอบแทน ซึ่งผู้รับโอนกระทำการโดยสุจริตนั้น ไม่ว่า กรณีจะเป็นประการใด ท่านว่าจะเรียกให้เพิกถอนทะเบียนไม่ได้