คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๕๓๗/๒๕๖๔ 


               โจทก์บรรยายคำฟ้องและลงลายมือชื่อโจทก์ โดยมีผู้รับมอบอำนาจโจทก์ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากโจทก์ให้ดำเนินคดีนี้แทนโจทก์ ลงลายมือชื่อแทนโจทก์ เหตุที่ไม่ปรากฏลายมือชื่อผู้เรียง ผู้เขียน หรือ พิมพ์ฟ้อง เป็นข้อผิดพลาดเล็กน้อยซึ่งสามารถแก้ไขได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๑ วรรคหนึ่ง ศาลอุทธรณ์ ภาค ๔ มีคำพิพากษายกคำพิพากษาศาลชั้นต้นและยกอุทธรณ์ของโจทก์เพราะเหตุดังกล่าวโดยไม่สั่งให้โจทก์แก้ไขก่อนให้ถูกต้อง เป็นการไม่ชอบ

 

เพิ่มเติม

               ฎีกาที่ ๖๓๘๖/๒๕๖๒ (ประชุมใหญ่) ตามฟ้องโจทก์ โจทก์ลงลายมือชื่อโจทก์แล้ว โดยผู้รับมอบอำนาจโจทก์ลงลายมือชื่อแทนโจทก์ เหตุที่ไม่ปรากฏลายมือชื่อผู้เรียงและผู้เขียนหรือพิมพ์ฟ้องน่าจะเป็นเพราะโจทก์พิมพ์คำขอท้ายฟ้องเฉพาะด้านหน้ามิได้พิมพ์แบบพิมพ์ด้านหลังซึ่งจะมีช่องลายมือชื่อผู้เรียงหรือผู้พิมพ์ไว้ จึงถือเป็นข้อผิดพลาดเล็กน้อย ซึ่งสามารถแก้ไขได้ ที่ศาลอุทธรณ์ภาค ๑ พิพากษายกฟ้องโจทก์ เพราะเหตุดังกล่าวโดยไม่สั่งให้โจทก์แก้ไขก่อนจึงไม่ถูกต้อง

               ฎีกาที่ ๑๕๒๔๓/๒๕๕๗ คำฟ้องไม่มีลายมือชื่อโจทก์ทั้งสองเป็นฟ้องไม่ถูกต้องตามกฎหมาย แต่เมื่อมีการยื่นคำร้องขอแก้ไขฟ้องโดยลงลายมือชื่อโจทก์ทั้งสองมาในส่วนของคำขอท้ายฟ้องก่อนวันนัดไต่สวนมูลฟ้องและศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาต ดังนี้ กรณีถือได้ว่าศาลชั้นต้นได้สั่งโจทก์ให้แก้ฟ้องให้ถูกต้องตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๑๖๑ วรรคหนึ่ง จนเห็นได้ว่าเป็นฟ้องถูกต้องตามกฎหมายแล้ว

 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

               มาตรา ๑๖๑  ถ้าฟ้องไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ให้ศาลสั่งโจทก์แก้ฟ้องให้ถูกต้องหรือยกฟ้องหรือไม่ประทับฟ้อง

               โจทก์มีอำนาจอุทธรณ์คำสั่งเช่นนั้นของศาล