เกร็ดกฎหมาย
1.มาตรา 274 วรรคหนึ่ง ผู้มีสิทธิร้องขอให้บังคับคดี
               1. เจ้าหนี้ตามคำพิพากษา
               2. คู่ความหรือบุคคลที่จะร้องขอให้บังคับคดีต้องเป็นคู่ความผู้มีสิทธิตามคำพิพากษาในฐานะเจ้าหนี้ตามคำพิพากษา เช่น ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาถึงที่สุดโดยให้โจทก์จำเลยมีหน้าที่ต้องปฏิบัติการชำระหนี้ต่างตอบแทนกัน โจทก์จำเลยต่างฝ่ายต่างจำต้องบังคับให้เป็นไปตามคำ พิพากษา(ฎีกาที่ 16121/2556)
               3. บุคคลซึ่งเป็นฝ่ายชนะคดี เช่น ทายาทของเจ้าหนี้ตามคำพิพากษา (ฎีกาที่ 7795/2546)    
               4. บุคคลที่ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ได้รับชำระหนี้
                              4.1 พนักงานอัยการยื่นฟ้องคดีอาญาและมีคำขอทางแพ่งให้จำเลยออกไปจากป่าสงวนแห่งชาติที่บุกรุก
                              4.2 บุคคลซึ่งได้รับโอนหรือรับช่วงสิทธิของเจ้าหนี้ตามคำพิพากษา
                              4.3 การเข้าสวมสิทธิบังคับคดีกรณีมีกฎหมายเฉพาะ เช่น พระราชกำหนดแปรรูปสถาบันการเงิน พ.ศ. 2540 พระราชกำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. 2544
                              4.4 ผู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์จากการขายทอดตลาดของเจ้าพนักงานบังคับคดี


2. คำฟ้องเกี่ยวด้วยอสังหาริมทรัพย์
               1.ฟ้องให้จำเลยโอนอสังหาริมทรัพย์ตามสัญญาจะซื้อจะขาย(ฎีกาที่ 683/2534, 6890/2537)
               2. ฟ้องขอให้บังคับจำเลยส่งมอบที่ดินให้แก่โจทก์ตามสัญญาซื้อขาย(ฎีกาที่ 4657/2532)    3. ฟ้องบังคับจำนอง (ฎีกาที่ 3530/2542)
               4. ฟ้องขับไล่จำเลยออกจากบ้านพิพาทและให้ใช้ค่าเสียหาย(ฎีกาที่ 1173/2518, 797/2515, 1134/2514)
               5. การที่จะพิจารณาว่าจำเลยกระทำละเมิดต่อโจทก์ หรือไม่ จะต้องพิจารณาด้วยว่าที่ดินพิพาทเป็นของโจทก์หรือไม่ อันเป็นการพิจารณาถึงความเป็นอยู่แห่งอสังหาริมทรัพย์ เป็นคดีเกี่ยวด้วยอสังหาริมทรัพย์ (ฎีกา ที่ 1783/2527)
               6. ฟ้องเรียกที่ดินคืน(ฎีกาที่ 2097/2519)

3. ป.วิ.พ.มาตรา 4
               คำว่า "เว้นแต่จะมีบทบัญญัติเป็นอย่างอื่น"
               ซึ่งบทบัญญัติเป็นอย่างอื่น หมายถึง บทบัญญัติมาตรา 3 และมาตรา 4 ทวิ ถึงมาตรา 4

อ้างอิง คำบรรยายเนติ ภาคสอง สมัยที่ 72 ปีการศึกษา 2562