โจทก์มีวัตถุประสงค์ประกอบกิจการค้าปลีกค้าส่งทองคำแท่ง ถือว่าโจทก์เป็นผู้ประกอบการค้าร้องขอให้บังคับจำเลยชำระหนี้ตามสัญญาซื้อขายทองคำแท่งที่จำเลยสั่งซื้อไปจากโจทก์ มีกำหนดอายุความ ๒ ปี
               การซื้อขายทองคำแท่งของจำเลยกับโจทก์มีกำหนดเวลาชำระหนี้แน่นอนโดยจำเลยต้องชำระเงินภายใน ๕ วันทำการ หากครบกำหนด ๕ วันทำการจำเลยไม่ชำระเงิน โจทก์มีสิทธิเรียกร้องให้จำเลยปฏิบัติตามสัญญาได้นับแต่เวลานั้น แม้การที่โจทก์นำทองคำแท่งที่จำเลยสั่งซื้อไว้ออกขายนำมาหักจากราคาที่จำเลยสั่งซื้อ ก็เป็นเพียงการดำเนินการตามข้อตกลงที่ให้สิทธิโจทก์ทำได้เพื่อบรรเทาความเสียหายอันเกิดจากการผิดสัญญาของจำเลย มิใช่สิทธิเรียกร้องให้ ออกขายชำระหนี้ของโจทก์เพิ่งเกิดในวันที่โจทก์นำทองคำแท่งที่จำเลยสั่งซื้อ
               จำเลยสั่งซื้อทองคำแท่งจากโจทก์ ๓ ครั้ง เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ และวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๖ ตามลำดับ กำหนดชำระราคาภายใน ๕ วันทำการนับแต่วันสั่งซื้อแต่ละครั้ง การสั่งซื้อทองคำแท่งครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๖ ปรากฏว่าวันที่ ๑๒ ถึง ๑๖ เมษายน ๒๕๕๖ เป็นวันหยุดราชการ ต้องเริ่มนับวันทำการวันพุธที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๖ ถึงวันอังคารที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๖ ไม่รวมวันที่ ๒๐ และ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นวันเสาร์และวันอาทิตย์หยุดราชการ วันที่โจทก์อาจบังคับตามสิทธิเรียกร้องได้คือวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๖ โจทก์นำคดีมาฟ้องเมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ พ้นกำหนดเวลา ๒ ปี ฟ้องโจทก์ขาดอายุความ

               ตามฎีกานี้ ตามสัญญาซื้อขายทองคำแท่ง การชำระเงินระบุว่า จำเลยต้องชำระค่าซื้อทองคำแท่งภายใน ๕ วันทำการ หากจำเลยปฏิบัติผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใดหรือปฏิบัติผิดเงื่อนไข จำเลยยอมให้โจทก์มีสิทธิปิดสถานการณ์ซื้อขายทองคำแท่งของจำเลยได้ทันที โดยโจทก์ไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า จำเลยต้องรับผิดส่วนต่างของราคาทองคำที่ซื้อขายขาดทุนและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า แสดงว่าการซื้อขายทองคำแท่งของจำเลยกับโจทก์มีกำหนดเวลาชำระหนี้แน่นอนโดยจำเลยต้องชำระเงินภายใน ๕ วันทำการ

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
               มาตรา ๑๙๓/๑๒ อายุความให้เริ่มนับแต่ขณะที่อาจบังคับสิทธิเรียกร้องได้เป็นต้นไปถ้าเป็นสิทธิเรียกร้องให้งดเว้นกระทำการอย่างใด ให้เริ่มนับแต่เวลาแรกที่ฝ่าฝืนกระทำการนั้น