คำพิพากษาฎีกาที่ ๔๓/๒๕๖๓ 

               มาตรา ๙ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติว่า “ลายพิมพ์นิ้วมือ แกงได ตราประทับ หรือเครื่องหมายอื่นทำนองเช่นว่านั้นที่ทำลงในเอกสารแทนการลงลายมือชื่อ หากมีพยานลงลายมือชื่อรับรองไว้ด้วยสองคนแล้ว ให้ถือเสมอกับลงลายมือชื่อ” ดังนี้ จะเห็นได้ว่าตามที่กฎหมายใช้ถ้อยคำว่า “หากมีพยานลงลายมือชื่อรับรองไว้ด้วยสองคนแล้ว” นั้น ย่อมเป็นที่เข้าใจอยู่ในตัวว่าพยานที่ลงลายมือชื่อรับรองลายพิมพ์นิ้วมือ จะต้องเป็นผู้ที่ได้รู้เห็นในการพิมพ์ลายนิ้วมือจริง ๆ มิใช่ว่า ใคร ๆ ที่มิได้รู้เห็นก็มาลงลายมือชื่อรับรองลายพิมพ์นิ้วมือนั้นได้ หากมาลงลายมือชื่อรับรองในภายหลังจะเป็นการรับรองโดยพยานได้ก็ต่อเมื่อผู้พิมพ์ลายนิ้วมือรู้เห็นหรือยินยอม

               เจ้าพนักงานที่ดินให้ พ. ลงลายมือชื่อพยานรับรองลายพิมพ์นิ้วมือของจำเลยในหนังสือมอบอำนาจก่อนจะจดทะเบียนขายฝากที่ดินพิพาทย่อมมิใช่เป็นการยืนยันข้อเท็จจริงว่า พ. ผู้ลงลายมือชื่อรับรองลายพิมพ์นิ้วมือของจำเลยเป็นผู้ที่ได้รู้เห็นในการพิมพ์ลายนิ้วมือของจำเลย ไม่อาจรับฟังได้ว่าจำเลยลงลายพิมพ์นิ้วในหนังสือมอบอำนาจมีพยานลงลายมือชื่อรับรองไว้ด้วยสองคน อันจะถือเสมอกับจำเลยลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ ว. จดทะเบียนขายฝากที่ดินพิพาทพร้อมสิ่งปลูกสร้างแก่โจทก์ โจทก์ไม่อาจอาศัยสิทธิตามหนังสือสัญญาขายฝากที่ดินเป็นฐานที่ตั้งแห่งสิทธิเรียกร้องให้จำเลยและบริวารขนย้ายทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้างออกไปจากที่ดินพิพาท และส่งมอบบ้านเลขที่ ๑๔ แก่โจทก์ในสภาพเรียบร้อย ตลอดจนให้จำเลยชำระค่าขาดประโยชน์ในที่ดินพิพาทแก่โจทก์ตามฟ้อง

 

                    ตามฎีกานี้ โจทก์ ฎีกาว่า ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๙ วรรคสอง มีเจตนารมณ์เพียงแค่มีพยานสองคนลงลายมือชื่อรับรองแล้วให้ถือเสมอกับลงลายมือชื่อ โดยไม่ได้บัญญัติให้พยานสองคนต้องลงลายมือชื่อรับรองพร้อมกันในขณะที่มีการพิมพ์ลายนิ้วมือ และพยานสองคนต้องลงลายมือชื่อรับรองพร้อมกันต่อหน้าผู้พิมพ์ลายนิ้วมือแต่ประการใด

 

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

               มาตรา ๙ เมื่อมีกิจการอันใดซึ่งกฎหมายบังคับให้ทำเป็นหนังสือ บุคคลผู้จะต้องทำหนังสือไม่จำเป็นต้องเขียนเอง แต่หนังสือนั้นต้องลงลายมือชื่อของบุคคลนั้น

               ลายพิมพ์นิ้วมือ แกงได ตราประทับ หรือเครื่องหมายอื่นทำนองเช่นว่านั้นที่ทำลงในเอกสารแทนการลงลายมือชื่อ หากมีพยานลงลายมือชื่อรับรองไว้ด้วยสองคนแล้วให้ ถือเสมอกับลงลายมือชื่อ

               ความในวรรคสองไม่ใช้บังคับแก่การลงลายพิมพ์นิ้วมือ แกงได ตราประทับ หรือเครื่องหมายอื่นทำนองเช่นว่านั้น ซึ่งทำลงในเอกสารที่ทำต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่