คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๕๘๔/๒๕๖๑ 
               ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการบังคับคดีของเจ้าพนักงานบังคับคดี พ.ศ.๒๕๒๒ ข้อ ๖๘ ที่ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีจัดการปิดประกาศขายทอดตลาด โดยเปิดเผย ณ สถานที่ที่ทรัพย์จะขายตั้งอยู่ด้วย เป็นเพียงข้อกำหนด เพื่อประสงค์ให้บุคคลภายนอกที่สนใจมาประมูลซื้อทรัพย์ในการขายทอดตลาดเท่านั้น ไม่ใช่กฎหมาย แม้หากไม่มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว แต่เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ส่งประกาศขายทอดตลาดให้แก่บรรดาผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดีแก่ทรัพย์สินที่จะขายทอดตลาดซึ่งทราบได้ตามทะเบียนแล้วหรือโดยประการอื่นแล้ว ตาม ป.วิ.พ. มาตรา ๓๐๖ วรรคหนึ่ง (เดิม) โดยเฉพาะจำเลยซึ่งเป็นสามีโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ร้องและ เป็นผู้มีชื่อถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่จะขายได้ทราบวันขายทอดตลาดแล้ว การดำเนินการบังคับคดีขายทอดตลาดของเจ้าพนักงานบังคับคดีจึงหาได้เป็นการฝ่าฝืนประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งแต่อย่างใดไม่ ทั้งในวันขายทอดตลาดมีผู้เข้าฟังการขายทอดตลาดประมาณ ๑๕๐ คน แสดงว่าประกาศขายทอดตลาดได้เผยแพร่เป็นการทั่วไปตามควรแล้ว คดีจึงไม่มีเหตุให้เพิกถอนการขายทอดตลาดที่ดินที่ผู้ซื้อที่ ๑ ซื้อได้จากการขายทอดตลาด

                    ตามฎีกานี้ ผู้ซื้อที่ ๑ ฎีกาว่า การที่เจ้าพนักงานบังคับคดี ไม่ได้ปิดประกาศขายทอดตลาดที่ดินโฉนดเลขที่ ๓๗๐๕๖ ไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ตั้งทรัพย์ ซึ่งไม่ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการบังคับคดีของเจ้าพนักงานบังคับคดี พ.ศ. ๒๕๒๒ ข้อ ๖๘ เป็นการฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งหรือไม่
               มีฎีกาที่ ๑๔๔๐๘/๒๕๕๘ วินิจฉัยทำนองเดียวกัน
               แต่หากไม่ได้ปิดประกาศขายไว้ ณ ที่ทำการของเจ้าพนักงานบังคับคดี ย่อมส่อให้ขัดต่อเจตนารมณ์ของการขายทอดตลาดที่ต้องการเปิดโอกาสให้มีการเข้าสู้ราคากันโดยเปิดเผยเพื่อให้ได้ราคาสูงสุด กรณีเช่นนี้ ต้องถือว่าถึงขนาดเป็นการดำเนินการบังคับคดีที่ฝ่าฝืนกฎหมายแล้ว ศาลย่อมมีคำสั่งให้เพิกถอนการขายได้(ฎีกาที่ ๗๓๐๙/๒๕๕๐)

ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการบังคับคดีของเจ้าพนักงานบังคับคดี พ.ศ.๒๕๒๒
               ข้อ ๖๘ ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีจัดการส่งประกาศขายทอดตลาดแก่บุคคลผู้มีส่วนได้เสีย ตามที่ระบุไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๘๐ และให้ปิดประกาศขายทอด ตลาดไว้โดยเปิดเผย ณ สถานที่ที่จะขาย สถานที่ที่ทรัพย์นั้นตั้งอยู่ ที่ชุมนุมชนและสถานที่ราชการอันสมควรจะปิดไว้ ก่อนวันขายไม่น้อยกว่า ๓ วัน
               อนึ่ง ถ้าเจ้าพนักงานบังคับคดีเห็นสมควรที่จะลงแจ้งความการขายทอดตลาดในหนังสือพิมพ์รายวันฉบับที่แพร่หลาย หรือโดยวิธีอื่นใดก่อนวันกำหนดวันขายก็ได้