โจทก์เป็นเของรวมในที่ดินพิพาท และจำเลยเป็นผู้ครอบครองโฉนดที่ดินพิพาทแต่ไม่ยินยอมส่งมอบให้โจทก์ โจทก์จึงไม่สามารถดำเนินการใส่ชื่อโจทก์ในฐานะเจ้าของรวมในโฉนดที่ดินพิพาทได้ถือเป็นการโต้แย้งสิทธิโจทก์ โจทก์มีสิทธิฟ้องขอให้บังคับจำเลยส่งมอบโฉนดที่ดินพิพาทแก่โจทก์เพื่อโจทก์จะได้นำไปแสดงเป็นหลักฐานแก่เจ้าพนักงานที่ดินให้ดำเนินการใส่ชื่อโจทก์ในฐานะเจ้าของรวมในโฉนดที่ดินพิพาทตามฟ้อง
               คำขอของโจทก์ที่ขอให้จำเลยจดทะเบียนใส่ชื่อโจทก์ในโฉนดที่ดินพิพาท หากไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนา จะบังคับได้เฉพาะกรณีที่วัตถุแห่งหนี้เป็นอันให้กระทำนิติกรรมอย่างหนึ่งอย่างใดเท่านั้น ศาลจึงจะสั่งให้ถือเอาตามคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของลูกหนี้ได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๒๑๓ แต่โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยส่งมอบโฉนดที่ดิน ศาลไม่อาจสั่งให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลยได้

               ตามฎีกานี้ คดีนี้โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยส่งมอบโฉนดที่ดิน ศาลจึงไม่อาจสั่งให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลยได้ ศาลฎีกาพิพากษากลับเป็นว่า ให้จำเลยส่งมอบโฉนดที่ดินแก่โจทก์ คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
               มาตรา ๒๑๓ ถ้าลูกหนี้ละเลยเสียไม่ชำระหนี้ของตน เจ้าหนี้จะร้องขอต่อศาลให้สั่ง บังคับชำระหนี้ก็ได้เว้นแต่สภาพแห่งหนี้จะไม่เปิดช่องให้ทำเช่นนั้นได้
               เมื่อสภาพแห่งหนี้ไม่เปิดช่องให้บังคับชำระหนี้ได้ ถ้าวัตถุแห่งหนี้เป็นอันให้กระทำการอันหนึ่งอันใด เจ้าหนี้จะร้องขอต่อศาลให้สั่งบังคับให้บุคคลภายนอกกระทำการอันนั้น โดยให้ลูกหนี้เสียค่าใช้จ่ายให้ก็ได้ แต่ถ้าวัตถุแห่งหนี้เป็นอันให้กระทำนิติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งไซร้ ศาลจะสั่งให้ถือเอาตามคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของลูกหนี้ก็ได้
               ส่วนหนี้ซึ่งมีวัตถุเป็นอันจะให้งดเว้นการอันใด เจ้าหนี้จะเรียกร้องให้รื้อถอนการที่ได้กระทำลงแล้วนั้นโดยให้ลูกหนี้เสียค่าใช้จ่าย และให้จัดการอันควรเพื่อกาลภายหน้าด้วยก็ ได้
               อนึ่งบทบัญญัติในวรรคทั้งหลายที่กล่าวมาก่อนนี้ หากระทบกระทั่งถึงสิทธิที่จะเรียก เอาค่าเสียหายไม่
               มาตรา ๑๓๕๘ ท่านให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเจ้าของรวมมีสิทธิจัดการทรัพย์สินรวมกัน