คำพิพากษาฎีกาที่ ๖๙๕๑/๒๕๖๒ 

               แคชเชียร์เช็คพิพาทระบุชื่อโจทก์ที่ ๑ เป็นผู้รับเงิน แม้ไม่ได้ขีดฆ่าคำว่า “หรือตามคำสั่ง” แต่ได้มีการขีดคร่อมพร้อมกับมีข้อความว่า “A/C Payee Only” ในช่องขีดคร่อม อันมีความหมายว่าห้ามเปลี่ยนมือ และต้องจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากของโจทก์ที่ ๑ ที่มีแก่ธนาคารเท่านั้น โจทก์ที่ ๑ จึงเป็นผู้ทรงแคชเชียร์เช็คพิพาท โดยชอบด้วยกฎหมายมีอำนาจฟ้องจำเลยทั้งสาม

               โจทก์ที่ ๒ ถึงที่ ๗ เป็นผู้ซื้อแคชเชียร์เช็คจากธนาคารผู้ออกเช็ค มิได้เป็นผู้ทรงแคชเชียร์เช็คพิพาท จึงมิใช่เจ้าของอันแท้จริงแห่งเช็คนั้น ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๐๐๐ ที่จะมีอำนาจ ฟ้องจำเลยที่ ๑ ให้รับผิดชดใช้เงินตามแคชเชียร์เช็คพิพาท

               โจทก์ที่ ๑ เป็นผู้ทรงแคชเชียร์เช็คพิพาทขีดคร่อมพร้อมกับมี ข้อความว่า “A/C Payee Only” ในช่องขีดคร่อมซึ่งมีความหมายทำนอง เดียวกับเปลี่ยนมือไม่ได้หรือห้ามเปลี่ยนมือตามประมวลกฎหมาย แพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๙๙๕ การที่จำเลยที่ ๑ ซึ่งเป็นผู้มีวิชาชีพประกอบการธนาคารเรียกเก็บเงินตามแคชเชียร์เช็คพิพาทไปเข้าบัญชีของจำเลยที่ ๓ ทั้งที่ต้องนำเงินตามแคชเชียร์เช็คพิพาทเข้าบัญชีของโจทก์ที่ ๑ เท่านั้น ต้องถือว่าจำเลยที่ ๑ กระทำการโดยประมาทเลินเล่อ เป็นกระทำละเมิดต่อโจทก์ที่ ๑

 

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

                มาตรา ๙๐๔ อันผู้ทรงนั้น หมายความว่า บุคคลผู้มีตัวเงินไว้ในครอบครอง โดยฐานเป็นผู้รับเงิน หรือเป็นผู้รับสลักหลัง ถ้าและเป็นตัวเงินสั่งจ่ายให้แก่ผู้ถือ ๆ ก็นับว่าเป็นผู้ทรงเหมือนกัน

               มาตรา ๙๙๕ (๑) เช็คไม่มีขีดคร่อม ผู้สั่งจ่ายหรือผู้ทรงคนใดคนหนึ่งจะขีดคร่อมเสียก็ได้ และจะทำเป็นขีดคร่อมทั่วไปหรือขีดคร่อมเฉพาะก็ได้

               (๒) เช็คขีดคร่อมทั่วไป ผู้ทรงจะทำให้เป็นขีดคร่อมเฉพาะเสียก็ได้

               (๓) เช็คขีดคร่อมทั่วไปก็ดี ขีดคร่อมเฉพาะก็ดี ผู้ทรงจะเติมคำลงว่าห้ามเปลี่ยนมือ" ก็ได้

               (๔) เช็คขีดคร่อมเฉพาะให้แก่ธนาคารใด ธนาคารนั้นจะซ้ำขีดคร่อมเฉพาะให้ไปแก่ธนาคารอื่นเพื่อเรียกเก็บเงินก็ได้

               (๕) เช็คไม่มีขีดคร่อมก็ดี เช็คขีดคร่อมทั่วไปก็ดี ส่งไปยังธนาคารใดเพื่อให้เรียกเก็บเงิน ธนาคารนั้นจะลงขีดคร่อมเฉพาะให้แก่ตนเองก็ได้

               มาตรา ๑๐๐๐ ธนาคารใดได้รับเงินไว้เพื่อผู้เคยค้าของตนโดยสุจริตและปราศจากประมาทเลินเล่อ อันเป็นเงินเขาใช้ให้ตามเช็คขีดคร่อมทั่วไปก็ดี ขีดคร่อมเฉพาะให้แก่ตนก็ดี หากปรากฏว่าผู้เคยค้านั้นไม่มีสิทธิหรือมีสิทธิเพียงอย่างบกพร่องในเช็คนั้นไซร้ ท่านว่าเพียงแต่เหตุที่ได้รับเงินไว้หาทำให้ธนาคารนั้นต้องรับผิดต่อผู้เป็นเจ้าของอันแท้จริง แห่งเช็คนั้นแต่อย่างหนึ่งอย่างใดไม่