คำพิพากษาฎีกาที่ ๖๓๘๖/๒๕๖๒ ( ประชุมใหญ่ )  ตอนที่ ๕ หน้า ๑๒๔๔

               ตามฟ้องโจทก์ได้ลงลายมือชื่อโจทก์แล้วโดยผู้รับมอบอำนาจโจทก์ลงลายมือชื่อแทนโจทก์ แต่ไม่มีลายมือชื่อผู้เรียงและผู้เขียนหรือพิมพ์ฟ้อง เป็นข้อผิดพลาดเล็กน้อยซึ่งสามารถแก้ไขได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๑ และมาตรา ๑๕๘ (๗) การที่ศาลอุทธรณ์ภาค ๑ มีคำพิพากษายกฟ้องโจทก์โดยไม่สั่งให้โจทก์แก้ไขก่อนเป็นการไม่ถูกต้อง ศาลฎีกาเห็นควรให้ศาลชั้นต้นดำเนินการให้โจทก์แก้ไขข้อผิดพลาดภายในระยะเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดแล้วให้ศาลชั้นต้นส่งสำนวนไปยังศาลอุทธรณ์ภาค ๑ เพื่อพิจารณาพิพากษาใหม่ตามรูปคดี

              

               ตามฎีกานี้ โจทก์ฎีกาว่า การที่ผู้เรียงและผู้เขียนหรือผู้พิมพ์ฟ้องมิได้ลงลายมือชื่อไว้ในฟ้องมีผลเป็นเพียงฟ้องที่ไม่ถูกต้องครบถ้วนเท่านั้น ศาลชั้นต้นชอบที่สั่งให้โจทก์แก้ไขฟ้องให้ถูกต้องได้

 

เพิ่มเติม

               ฎีกาที่ ๘๖๙/๒๕๕๔ ป.วิ.อ. มาตรา ๑๕๘ (๗) เป็นบทบัญญัติที่บังคับให้โจทก์ ผู้เรียง และผู้เขียนหรือพิมพ์ฟ้องต้องลงลายมือชื่อไว้ตามที่แบบพิมพ์ค่าขอท้ายคำฟ้องอาญาได้กำหนดไว้ แต่ตามแบบพิมพ์คำขอท้ายคำฟ้องอาญาของโจทก์เป็นสำเนาเอกสารที่ถ่ายเอกสารมาจากต้นฉบับคำขอท้ายคำฟ้องอาญาที่โจทก์ ผู้เรียง และผู้เขียนหรือพิมพ์ฟ้องได้ลงชื่อไว้แล้ว ฟ้องโจทก์จึงไม่มีลายมือชื่อโจทก์ ผู้เรียง ผู้เขียนหรือพิมพ์ เป็นฟ้องที่ไม่ชอบด้วยบทบัญญัติดังกล่าว และเมื่อฟ้องของโจทก์เป็นฟ้องที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่ว่าจะเกิดเพราะความผิดพลาดทางเทคนิค ซึ่งเป็นข้อผิดพลาดเล็กน้อยจากเหตุที่คำขอท้ายคำฟ้องอาญาของโจทก์เป็นสำเนาเอกสารดังที่โจทก์ฎีกาหรือไม่ ศาลก็ไม่อาจพิพากษาลงโทษจำเลยตามฟ้องที่ไม่ชอบนั้นได้ แม้จำเลยไม่ได้อุทธรณ์โต้แย้งไว้ แต่ปัญหาว่าฟ้องโจทก์ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เป็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยซึ่งศาลมีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยได้เอง

                    ฎีกาที่ ๓๕๖๗-๓๕๖๘/๒๕๕๐ จำเลยทั้งสองยื่นอุทธรณ์โดยไม่ปรากฏว่ามีลายชื่อผู้เรียงและผู้พิมพ์คำฟ้องอุทธรณ์ของจำเลยทั้งสองจึงไม่ชอบด้วย ป.วิ.อ. มาตรา ๑๕๘ (๗) ประกอบมาตรา ๒๑๕ แต่การที่จะให้จำเลยทั้งสองแก้ไขคำฟ้องอุทธรณ์หรือสั่งไม่รับอุทธรณ์ของจำเลยทั้งสองก็ล่วงเลยเวลาที่จะปฏิบัติได้เพราะศาลชั้นต้นมีคำสั่งรับอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาค ๓ ได้พิจารณาพิพากษาคดีนี้เสร็จไปแล้ว การที่ศาลอุทธรณ์ภาค ๓ พิพากษาคดีมาเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมาย ศาลฎีกาไม่จำต้องวินิจฉัยฎีกาของโจทก์อีกต่อไป

 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

               มาตรา ๑๖๑ ถ้าฟ้องไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ให้ศาลสั่งให้โจทก์แก้ฟ้องให้ถูกต้อง หรือยกฟ้องหรือไม่ประทับฟ้อง

                    โจทก์มีอำนาจอุทธรณ์คำสั่งเช่นนั้นของศาล