คำพิพากษาฎีกาที่ ๒๖๙/๒๕๖๔ 

                    จำเลยเพียงขับรถมาส่งพวกของจำเลยบริเวณซอยที่เกิดเหตุแล้ว จำเลยขับรถไปจอดที่ลานจอดรถของร้านค้าห่างจากที่เกิดเหตุประมาณ ๕๐ เมตร และเข้าไปซื้อสินค้าภายในร้านค้าซึ่งไม่สามารถมองเห็น บ้านที่เกิดเหตุได้ จำเลยไม่ได้อยู่ใกล้ชิดที่จะช่วยเหลือพวกของจำเลยในการลักทรัพย์ได้ ทั้งจำเลยมิใช่เป็นผู้คอยดูต้นทางให้พวกของจำเลย ประกอบจำเลยไม่ได้ร่วมสมคบกับพวกวางแผนตระเตรียมมาลักทรัพย์ของผู้เสียหายและไม่ปรากฏว่าจำเลยร่วมกระทำการอย่างใด อันพึงถือได้ว่าเป็นการแบ่งหน้าที่กันลักทรัพย์ของผู้เสียหาย ดังนี้ ฟังไม่ได้ว่าจำเลยเป็นตัวการร่วมกระทำความผิด แต่เป็นการช่วยเหลือ หรือให้ความสะดวกในการที่ผู้อื่นกระทำความผิดก่อนหรือขณะกระทำความผิด

 

เพิ่มเติม

                    ฎีกาที่ ๔๙๗๘/๒๕๖๒ จำเลยที่ ๓ ร่วมกันวางแผนสมคบกันกับจำเลยที่ ๑ ที่ ๒ และที่ ๔ กับพวกเพื่อที่จะกระทำความผิด โดยจำเลยที่ ๓ มีส่วนรู้เห็นมาตั้งแต่ต้น แต่ขณะที่จำเลยที่ ๑ ที่ ๒ และที่ ๔ กับพวกร่วมกันกระทำความผิดฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนและฐานร่วมกันพยายามฆ่า ผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน จำเลยที่ ๓ จอดรถรอเพื่อคอยดูเส้นทางให้จำเลยที่ ๔ กับพวก มิได้ร่วมขับรถจักรยานยนต์ไล่ติดตามรถจักรยานยนต์ที่ผู้ตายขับไปก่อเหตุกับจำเลยที่ ๑ ที่ ๒ และที่ ๔ กับพวก บริเวณที่จำเลยที่ ๓ จอดรถคอยดูเส้นทางให้มิได้อยู่ใกล้กับที่เกิดเหตุในลักษณะที่จำเลยที่ ๓ พร้อมที่จะเข้าช่วยเหลือจำเลยที่ ๑ ที่ ๒ และที่ ๔ กับพวก ในขณะกระทำความผิดได้ในทันที จึงไม่ใช่เป็นการแบ่งหน้าที่กันทำอันจะเป็นตัวการในการกระทำความผิดร่วมกับจำเลยที่ ๑ ที่ ๒ และที่ ๔ กับพวก การกระทำของจำเลยที่ ๓ เป็นเพียงการช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้จำเลยที่ ๑ ที่ ๒ และที่ ๔ กับพวกกระทำความผิด

 

ประมวลกฎหมายอาญา

                    มาตรา ๘๖  ผู้ใดกระทำด้วยประการใด ๆ อันเป็นการช่วยเหลือ หรือให้ความสะดวกในการที่ผู้อื่นกระทำความผิดก่อนหรือขณะกระทำความผิด แม้ผู้กระทำความผิดจะมิได้รู้ถึงการช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกนั้นก็ตาม ผู้นั้นเป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิด ต้องระวางโทษสองในสามส่วนของโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดที่สนับสนุนนั้น