คำพิพากษาฎีกาที่ ๗๔๖๒/๒๕๖๒ 

               เมื่อโจทก์มีคำขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีทำการยึดที่ดินโฉนดเลขที่ ๑๗๕๖ บังคับชำระหนี้แก่โจทก์ แต่เจ้าพนักงานบังคับคดีไม่ดำเนินการให้เนื่องจากเห็นว่าที่ดินดังกล่าวมีราคาสูงเกินกว่าที่พอจะชำระหนี้แก่โจทก์ จึงต้องห้ามมิให้เจ้าพนักงานบังคับคดียึดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๓๐๐ วรรคหนึ่งนั้น การที่โจทก์ยื่นคำร้องต่อศาลชั้นต้นคัดค้านคำสั่งของเจ้าพนักงานบังคับคดีโดยขอให้มีคำสั่งให้ยึดที่ดินดังกล่าวแล้ว ต่อมาศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้เจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินดังกล่าวกึ่งหนึ่งนำออกขายทอดตลาดเอาเงินชำระหนี้ตามคำพิพากษาแก่โจทก์ คำสั่งของศาลชั้นต้นเช่นนี้ย่อมเป็นที่สุดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๓๐๐ วรรคสาม ผู้คัดค้านทั้งสองจึงไม่มีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นดังกล่าว

                    ตามฎีกานี้ คำสั่งของศาลชั้นต้นให้เจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินดังกล่าวนำออกขายทอดตลาดย่อมเป็นที่สุด แต่ถ้าคำสั่งของศาลชั้นต้นยืนตามคำสั่งเจ้าพนักงานบังคับคดีตามมาตรา ๓๐๐ วรรคหนึ่ง จะเป็นที่สุดหรือไม่

 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

               มาตรา ๓๐๐ เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้หรือศาลมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ห้ามไม่ให้เจ้าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย์สินหรืออายัดสิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ตามคำพิพากษาหรือขายทอดตลาดหรือ จำหน่ายโดยวิธีอื่นซึ่งทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้องที่ได้มาจากการยึดหรืออายัดหลายรายเกินกว่าที่พอจะชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ตามคำพิพากษา พร้อมทั้งค่าฤชาธรรมเนียมและค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดี

               ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องยึดทรัพย์สินหรืออายัดสิทธิเรียกร้องรายใดที่มีราคาสูงเกินกว่าที่พอจะชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ตามคำพิพากษา ถ้าทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้องนั้นอยู่ในสภาพที่จะแบ่งยึดหรืออายัด ได้โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอำนาจแบ่งยึดหรือแบ่งอายัดทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้องรายใดแต่เพียงบางส่วนหรือเฉพาะส่วนแห่งกรรมสิทธิ์เท่าที่พอจะชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ตามคำพิพากษา พร้อมทั้งค่าฤชาธรรมเนียมและค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดี

               บุคคลผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดีอาจคัดค้านคำสั่งหรือการดำเนินการตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองของเจ้าพนักงานบังคับคดี โดยยื่นคำร้องต่อศาลก่อนวันขายทอดตลาดหรือจำหน่ายโดยวิธีอื่นแต่ต้องไม่ช้ากว่าสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบคำสั่งหรือการดำเนินการนั้น คำสั่งของศาลให้เป็นที่สุด