คำพิพากษาฎีกาที่ ๕๗๒๔/๒๕๖๒ 


ตามฎีกานี้ ฟ้องโจทก์ในประเด็นเกี่ยวกับความเป็นตัวแทนเคลือบคลุมหรือไม่ เนื่องจากฟ้องโจทก์มิได้กล่าวถึงเกี่ยวกับลักษณะของการเป็นตัวแทน

               ฎีกาที่ ๕๗๒๔/๒๕๖๒ ในการฟ้องคดีแพ่ง โจทก์ต้องบรรยายฟ้องให้ปรากฏข้อเท็จจริง โดยแจ้งชัดซึ่งสภาพแห่งข้อหาและข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๗๒ วรรคสอง ศาลมีอำนาจหน้าที่นำหลักกฎหมายมาปรับข้อเท็จจริงแห่งคดีว่าข้อเท็จจริงนั้นต้องด้วยบทบัญญัติกฎหมายลักษณะใดและมีผลทำให้จำเลย ต้องรับผิดต่อโจทก์หรือไม่ เพียงใด โจทก์บรรยายฟ้องข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทำของ ป. ซึ่งเป็นลูกจ้างและตัวแทนของจำเลยที่เป็นเหตุโต้แย้งสิทธิของโจทก์มาพอเข้าใจได้แล้ว แม้โจทก์จะมิได้กล่าวในฟ้องเกี่ยวกับลักษณะการเป็นตัวแทน โจทก์ก็นำสืบได้เพราะเป็นการนำสืบข้อเท็จจริงในรายละเอียดว่าการกระทำตามฟ้องของ ป. มีลักษณะเป็นลูกจ้างหรือตัวแทนของจำเลยหรือไม่ประการใดนั้นขึ้นอยู่กับข้อกฎหมายที่ว่าจำเลยจะต้องรับผิดด้วยหรือไม่ ฟ้องโจทก์ในประเด็นเกี่ยวกับความเป็นตัวแทนของ ป. ไม่เป็นฟ้องเคลือบคลุม

 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

                    มาตรา ๑๗๒ ภายใต้บังคับบทบัญญัติมาตรา ๕๗ ให้โจทก์เสนอข้อหาของตนโดยทำเป็นคำฟ้องเป็นหนังสือยื่นต่อศาลชั้นต้น 

               คำฟ้องต้องแสดงโดยแจ้งชัดซึ่งสภาพแห่งข้อหาของโจทก์และคำขอบังคับทั้งข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาเช่นว่านั้น 

               ให้ศาลตรวจคำฟ้องนั้นแล้วสั่งให้รับไว้ หรือให้ยกเสีย หรือให้คืนไป ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๘