หนี้ตามคำพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความให้จำเลยโอนรถยนต์ที่มีทะเบียนการค้าและใบอนุญาตประกอบการขนส่งให้แก่บุตร เป็นหนี้ที่จำเลยยังไม่อาจปฏิบัติการชำระหนี้เพราะบุตรไม่มีทะเบียนการค้าหรือใบประกอบการขนส่ง สภาพแห่งการบังคับคดีไม่ เปิดช่องให้กระทำได้
               หนี้ตามคำพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความให้จำเลยชำระหนี้จำนองแก่ธนาคารจนเสร็จสิ้นแล้วโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินที่จำนองให้บุตร ถือว่าเป็นหนี้ที่จำเลยจะต้องทำการไถ่ถอนทรัพย์สินซึ่งจำนองให้เสร็จสิ้นก่อนแล้วจึงจะโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินนั้นให้แก่บุตร มิใช่หนี้ตามคำพิพากษาที่กำหนดให้จำเลยชำระหนี้จำนองหนึ่งแก่โจทก์ ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษา สภาพแห่งการบังคับคดีที่จะบังคับจำเลยปฏิบัติตามคำพิพากษาตามยอมก็ดี หรือชำระหนี้ไถ่ถอนก็ดี มิใช่เรื่องที่เปิดช่องให้ทำได้โดยทางเจ้าพนักงานบังคับคดี โจทก์ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาไม่อาจร้องขอต่อศาลชั้นต้นเพื่อให้ออกบังคับคดี ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๗๕ (เดิม) ประกอบมาตรา ๒๗๖ (เดิม)
               แม้จำเลยได้โอนทะเบียนรถยนต์เป็นชื่อของบุตรและรถยนต์บางคันมีชื่อโจทก์เป็นผู้มีชื่อทางทะเบียนแต่รถยนต์เป็นสังหาริมทรัพย์ การโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ตามคำพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความแก่บุตร จำเลยจะต้องมีการส่งมอบทรัพย์ด้วย เมื่อจำเลยยังไม่ได้ส่งมอบรถยนต์แก่บุตร ถือว่ายังไม่ได้ปฏิบัติตามคำพิพากษาตามยอม โจทก์ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษามีสิทธิขอให้ดำเนินการบังคับคดี โดยทางเจ้าพนักงานบังคับคดีแก่จำเลยได้ ศาลชอบที่จะให้ออกหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีในหนี้ส่วนนี้
              
               ตามฎีกานี้ โจทก์ยื่นคำขอยึดทรัพย์ตามหมายบังคับคดี เจ้าพนักงานบังคับคดี ยกคำขอ โจทก์ยื่นคำร้องว่า คำสั่งของเจ้าพนักงานบังคับคดีที่ยกคำขอยึดทรัพย์ของโจทก์โดยอ้างว่า สัญญาประนีประนอมยอมความเป็นเรื่องแบ่งทรัพย์สินระหว่างโจทก์และจำเลย มิได้ระบุให้เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอำนาจในการยึดทรัพย์หรือบังคับชำระหนี้แก่โจทก์ ทั้งสภาพแห่งการบังคับคดีไม่เปิดช่องให้ทำได้โดยทางเจ้าพนักงานบังคับคดีเป็น คำสั่งที่ไม่ชอบ ขอให้เพิกถอนคำสั่งของเจ้าพนักงานบังคับคดีและให้รับคำขอยึดทรัพย์ของโจทก์ไว้ดำเนินการต่อไป

เพิ่มเติม
               คำขอฝ่ายเดียวที่ให้ศาลออกหมายบังคับคดีต้องถือว่าเป็นคำขอฝ่ายเดียวโดยเคร่งครัด ศาลจะฟังคู่ความอีกฝ่ายหนึ่ง หรือคู่ความอื่นๆ ก่อนออกคำสั่งไม่ได้ (เทียบฎีกาที่ ๖๔๙๘/๒๕๕๘)

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
               มาตรา ๒๗๕(ใหม่) ถ้าเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาจะขอให้มีการบังคับคดี ให้ยื่นคำขอฝ่ายเดียวต่อศาลให้บังคับคดีโดยระบุให้ชัดแจ้งซึ่ง
               (๑) หนี้ที่ลูกหนี้ตามคำพิพากษายังมิได้ปฏิบัติตามคำบังคับ
               (๒) วิธีการที่ขอให้ศาลบังคับคดีนั้น
               ในระหว่างที่ศาลยังมิได้กำหนดวิธีการบังคับคดีตามที่เจ้าหนี้ตามคำพิพากษามีคำขอตามวรรคหนึ่ง ถ้ามีเหตุจำเป็น เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาจะยื่นคำขอฝ่ายเดียวต่อศาลให้มีคำสั่งกำหนดวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของตนไว้ก่อนก็ได้ และถ้าศาลเห็นสมควร จะมีคำสั่งอนุญาตโดยไม่ต้องไต่สวนก็ได้ ในกรณีเช่นว่านี้ ลูกหนี้ตามคำพิพากษาอาจยื่นคำขอโดยพลันให้ศาลยกเลิกคำสั่งอนุญาตดังกล่าวได้ คำขอเช่นว่านี้อาจทำเป็นคำขอฝ่ายเดียวโดยได้รับอนุญาตจากศาล และถ้าศาลเห็นสมควรจะมีคำสั่งยกเลิกคำสั่งอนุญาตนั้นโดยไม่ต้องไต่สวนก็ได้ คำสั่งของศาลตามวรรคนี้ให้เป็นที่สุด
               ในกรณีที่ศาลมีคำสั่งคุ้มครองประโยชน์ของเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาตามวรรคสองแล้ว คำสั่งนั้นยังคงมีผลต่อไปเท่าที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาล