คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๑๔๒/๒๕๖๕ 

               แม้มาตรา ๕๘ วรรคหนึ่ง จะบัญญัติให้ศาลที่พิพากษาคดีหลังบวกโทษที่รอการลงโทษไว้ในคดีก่อนเข้ากับโทษคดีหลังก็ตาม แต่คดีก่อนที่ศาลรอการลงโทษไว้ก็ต้องอยู่ภายใต้อายุความการบังคับโทษตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๘ ด้วย

                ก่อนคดีนี้จำเลยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุก ๖ เดือน และปรับ ๑๕,๐๐๐ บาท โทษจำคุกรอการลงโทษไว้ ๒ ปี โดยศาลชั้นต้นพิพากษาเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๔ คดีจึงถึงที่สุดเมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ตามประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๔๗ วรรคสอง ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๕ และพระราชบัญญัติ วิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๓ ซึ่งอายุความการบังคับโทษจำเลยในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ ๖๕๒/๒๕๕๔ ของศาลชั้นต้น คือ ๕ ปี นับแต่วันที่ได้มีคำพิพากษาถึงที่สุด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๘ (๔) คดีนี้โจทก์ฟ้องจำเลยเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ และมีคำขอให้บวกโทษจำคุกที่รอการลงโทษไว้ ในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ ๖๕๒/๒๕๕๔ ของศาลชั้นต้น จึงเป็นกรณีที่โจทก์ขอบังคับโทษจำคุกจำเลยซึ่งจำเลยยังไม่ได้รับโทษตามคำพิพากษาในคดีดังกล่าว การนับระยะเวลาว่าจะบวกโทษจำคุกจำเลยในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ ๖๕๒/๒๕๕๔ ของศาลชั้นต้น เข้ากับโทษจำคุกในคดีนี้ได้หรือไม่ จึงต้องนับแต่วันที่ได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำเลยในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ ๖๕๒/๒๕๕๔ ของศาลชั้นต้น คือวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เมื่อนับถึงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ ซึ่งถือว่าเป็นวันที่ได้ตัวจำเลยมาเพื่อรับโทษเกินกำหนดเวลาห้าปีเป็นอันล่วงเลยการลงโทษตามมาตรา ๙๘ (๔) แล้ว ศาลที่พิพากษาคดีนี้จึงไม่อาจบวกโทษจำคุกที่รอการลงโทษไว้ในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ ๖๕๒/๒๕๕๔ ของศาลชั้นต้น เข้ากับโทษจำคุกในคดีนี้ได้ 

 

ประมวลกฎหมายอาญา

               มาตรา ๙๘  เมื่อได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษผู้ใด ผู้นั้นยังมิได้รับโทษก็ดี ได้รับโทษแต่ยังไม่ครบถ้วนโดยหลบหนีก็ดี ถ้ายังมิได้ตัวผู้นั้นมาเพื่อรับโทษนับแต่วันที่มีคำพิพากษาถึงที่สุด หรือนับแต่วันที่ผู้กระทำความผิดหลบหนี แล้วแต่กรณี เกินกำหนดเวลาดังต่อไปนี้ เป็นอันล่วงเลยการลงโทษ จะลงโทษผู้นั้นมิได้

               (๑) ยี่สิบปี สำหรับโทษประหารชีวิต จำคุกตลอดชีวิตหรือจำคุกยี่สิบปี

               (๒) สิบห้าปี สำหรับโทษจำคุกกว่าเจ็ดปีแต่ยังไม่ถึงยี่สิบปี

               (๓) สิบปี สำหรับโทษจำคุกกว่าหนึ่งปีถึงเจ็ดปี

               (๔) ห้าปี สำหรับโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีลงมาหรือโทษอย่างอื่น