คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๖๓๐/๒๕๖๓ 

               คำเสนอเดิมในตอนแรกของจำเลยที่เสนอขายผ่านทางอินเตอร์เน็ตโจทก์เสนอต่อรองราคาเท่ากับโจทก์บอกปัดไม่รับในราคาที่จำเลยเสนอ การต่อรองราคาของโจทก์ถือว่าโจทก์ได้ทำคำเสนอไปใหม่ให้กับจำเลยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๓๕๙ วรรคสอง การตอบรับของจำเลยในราคาที่ต่อรองของโจทก์ซึ่งอยู่ห่างโดยระยะทางถือได้ว่าต่างฝ่ายตกลงก่อสัญญากันแล้ว ทั้งโจทก์โอนมัดจำไปให้กับจำเลยในเวลาต่อมา สัญญาซื้อขายได้เกิดขึ้นแล้ว แม้จะไม่ได้ทำให้เป็นหลักฐานต่อกัน โจทก์ในฐานะผู้บริโภคมีสิทธิเรียกร้องให้จำเลยปฏิบัติตามสัญญาได้

               จังหวัดนครศรีธรรมราชที่โจทก์อยู่ซึ่งเป็นสถานที่ก่อให้สัญญาเกิดส่วนหนึ่งด้วย ย่อมถือว่าเป็นศาลที่มูลคดีเกิดขึ้นในเขตศาล เมื่อรถยนต์อันเป็นสินค้ามีความชำรุดบกพร่อง โจทก์มีอำนาจฟ้องจำเลยในเขตอำนาจศาลแขวงนครศรีธรรมราชได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๔ (๑) ประกอบพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๗

 

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

               มาตรา ๓๕๙ ถ้าคำสนองมาถึงล่วงเวลา ท่านให้ถือว่าคำสนองนั้นกลายเป็นคำเสนอขึ้นใหม่

               คำสนองอันมีข้อความเพิ่มเติม มีข้อจำกัด หรือมีข้อแก้ไขอย่างอื่นประกอบด้วยนั้น ท่านให้ถือว่าเป็นคำบอกปัดไม่รับ ทั้งเป็นคำเสนอขึ้นใหม่ด้วยในตัว