ถอนฟ้องคดีแพ่ง

               กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ป.วิ.พ.มาตรา ๑๗๕

               ๑.ถอนฟ้องก่อนจำเลยยื่นคำให้การ

                              ต้องทำเป็นคำบอกกล่าว

               ๒.ถอนฟ้องในคดีที่จำเลยขาดนัดยื่นคำให้การ ศาลอนุญาตได้โดยไม่จำต้องฟังจำเลยก่อน

               ฎีกาที่ ๖๔๑๒/๒๕๕๖ จำเลยที่ ๑ ขาดนัดยื่นคำให้การ โจทก์ถอนฟ้องสำหรับจำเลยที่ ๑ กรณีไม่อยู่ในบังคับ ป.วิ.พ. มาตรา ๑๗๕ วรรคสอง ที่ศาลต้องฟังจำเลยที่ ๑ ก่อนมีคำสั่งอนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้องได้โดยไม่จำต้องฟังจำเลยที่ ๑ ก่อน

               ฎีกาที่ ๘๓๒๔/๒๕๖๐ ป.วิ.พ. มาตรา ๑๗๕ ไม่ได้ระบุให้โจทก์ต้องแสดงเหตุผลในการถอนฟ้อง โจทก์ยื่นคำร้องขอถอนฟ้องในระหว่างการไต่สวนคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวโดย จำเลยที่ ๒ ยังไม่ได้ยื่นคำให้การสู้คดี เป็นการใช้สิทธิถอนฟ้องตามมาตรา ๑๗๕ วรรคหนึ่ง ศาลมีอำนาจสั่งอนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้องจำเลยที่ ๒ ได้โดยไม่จำเป็นต้องฟังจำเลยที่ ๒ ก่อน แม้จำเลยที่ ๒ จะยื่นคำคัดค้านคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวของโจทก์แต่คำคัดค้านมิใช่คำให้การตาม ป.วิ.พ.มาตรา ๑๗๗ การที่ศาลชั้นต้นอนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้องจำเลยที่ ๒ จึงชอบด้วยกฎหมาย

               ฎีกาที่ ๖๔๑๒/๒๕๕๖ วินิจฉัยว่า กรณีไม่อยู่ในบังคับ ป.วิ.พ. มาตรา ๑๗๕ วรรคสอง และฎีกาที่ ๘๓๒๔/๒๕๖๐ วินิจฉัยว่า เป็นการใช้สิทธิถอนฟ้องตามมาตรา ๑๗๕ วรรคหนึ่ง ดังนั้น การขอถอนฟ้องต้องทำเป็นคำบอกกล่าว”   

               ๓. ขอถอนฟ้องภายหลังจำเลยยื่นคำให้การ(มาตรา ๑๗๕ วรรคสอง)

               ต้องทำเป็นคำร้องซึ่งการขอถอนฟ้องกรณีนี้ ถ้าศาลจะอนุญาตให้ถอนฟ้อง ศาลจำต้องฟังจำเลยก่อนเสมอ ศาลอนุญาตให้ถอนฟ้องโดยยังมิได้ฟังจำเลยย่อมต้องห้ามตามกฎหมาย(ฎีกาที่ ๗๗๗/๒๕๐๓)