คำพิพากษาฎีกาที่ ๕๕๘/๒๕๖๓ 

               โจทก์ที่ ๑ ฟ้องขอให้จำเลยเปิดทางจำเป็นและยื่นคำร้องขอให้เรียกจำเลยร่วมทั้งสี่เข้ามาเป็นจำเลยร่วม แม้โจทก์ที่ ๑ มิได้เสนอให้ค่าทดแทนแก่จำเลยกับจำเลยร่วมทั้งสี่และจำเลยกับจำเลยร่วมทั้งสี่มิได้ฟ้องแย้งเรียกร้องค่าทดแทนจากโจทก์ที่ ๑ แต่โจทก์ที่ ๑ เป็นเจ้าของที่ดินที่ถูกล้อมอยู่มีสิทธิจะผ่านทางจำเป็นในที่ดินของจำเลยร่วมทั้งสี่ไปสู่ทางสาธารณะได้ โจทก์ที่ ๑ มีหน้าที่ต้องใช้ค่าทดแทนให้แก่จำเลยร่วมทั้งสี่เพื่อความเสียหายอันเกิดแต่เหตุที่มีทางผ่านนั้น เมื่อข้อเท็จจริงที่คู่ความนำสืบมาเพียงพอที่จะพิจารณากำหนดค่าทดแทนให้ได้ ศาลย่อมมีอำนาจกำหนดให้โจทก์ที่ ๑ ใช้ค่าทดแทนแก่จำเลยร่วมทั้งสี่ไปเสียทีเดียว ไม่ถือว่าเป็นการนอกประเด็นหรือเป็นข้อที่มิได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลชั้นต้น

               ฎีกาของโจทก์ที่ว่า อุทธรณ์ของจำเลยร่วมทั้งสี่เป็นข้อที่มิได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลชั้นต้น ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๒๕ วรรคหนึ่ง ขอให้ศาลฎีกาพิพากษายกคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค ๘ และบังคับตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นโดยไม่กำหนดค่าทดแทนเพื่อความ เสียหายอันเกิดแต่เหตุที่มีทางผ่านนั้น เป็นคดีที่มีคำขอให้ปลดเปลื้องทุกข์อันไม่อาจคำนวณเป็นราคาเงินได้ ต้องเสียค่าขึ้นศาล ๒๐๐ บาท ตามตาราง ๑ (๒) (ก) ท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

 

หมายเหตุ

               ๑.ตามฎีกานี้ โจทก์ที่ ๑ ฎีกาว่า จำเลยร่วมทั้งสี่มิได้ฟ้องแย้งให้โจทก์ร่วมที่ ๑ ใช้ค่าทดแทนการใช้ทางจำเป็นแก่โจทก์ร่วมทั้งสี่ อุทธรณ์ของจำเลยร่วมทั้งสี่ที่ขอให้โจทก์ที่ ๑ ใช้ค่าทดแทนจึงเป็นขอที่มิได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลชั้นต้น ไม่ชอบด้วย ป.วิ.พ.มาตรา ๒๒๕ วรรคหนึ่ง

               ๒. เมื่อข้อเท็จจริงที่คู่ความนำสืบมาเพียงพอที่จะพิจารณากำหนดค่าทดแทนให้ได้ ศาลย่อมมีอำนาจกำหนดให้โจทก์ที่ ๑ ใช้ค่าทดแทนแก่จำเลยร่วมทั้งสี่ไปเสียทีเดียว(ฎีกาที่ ๕๕๘/๒๕๖๓)

                    ตามฎีกาที่ ๒๗๒๘/๒๕๖๑ วินิจฉัยว่า คดีไม่มีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยในเรื่องค่าทดแทน การที่ศาลชั้นต้นพิพากษาให้โจทก์ใช้ค่าทดแทนการใช้ทางจำเป็นแก่จำเลยทั้งเจ็ดจึงเป็นเรื่องนอกประเด็น ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๔๒

 อ่าน ฎีกาที่ ๒๗๒๘/๒๕๖๑ 


ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

               มาตรา ๑๔๒ คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลที่ชี้ขาดคดีต้องตัดสินตามข้อหาในคำฟ้องทุกข้อ แต่ห้ามมิให้พิพากษาหรือทำคำสั่งให้สิ่งใด ๆ เกินไปกว่าหรือนอกจากที่ปรากฏในคำฟ้อง เว้นแต่...

               มาตรา ๑๓๔๙ วรรคท้าย ผู้มีสิทธิจะผ่านต้องใช้ค่าทดแทนให้แก่เจ้าของที่ดินที่ล้อมอยู่เพื่อความเสียหายอันเกิดแต่เหตุที่มีทางผ่านนั้น ค่าทดแทนนั้นนอกจากค่าเสียหายเพราะสร้างถนน ท่านว่าจะกำหนดเป็นเงินรายปีก็ได้