คำพิพากษาฎีกาที่ ๕๔๓๕/๒๕๖๒ (ประชุมใหญ่) 

               แม้จำเลยยิงผู้ตายทั้งสองพร้อม ๆ กัน และต่อเนื่องกัน แต่เมื่อเป็นการยิงคนละคราวกันสามารถแยกเจตนาในขณะที่จำเลยลงมือกระทำความผิดได้ และการยิงผู้ตายทั้งสองแต่ละคนเป็นความผิดสำเร็จในตัว จึงเป็นความผิดหลายกรรม มิใช่เป็นการกระทำกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายบทเดียวกันต่างหากจากกัน

 

               ตามฎีกานี้ ซึ่งจำเลยสงสัยว่านาง จ. ซึ่งเป็นภริยาจำเลย ตีตัวออกห่างและแอบคบหากับ นาย พ. ในวันเกิดเหตุจำเลยเห็นผู้ตายทั้งสองอยู่ด้วยกัน

              

เพิ่มเติม

               ฎีกาที่ ๘๔๒๙/๒๕๖๐ การที่จำเลยร่วมกับพวกใช้มีดแทงผู้เสียหายที่ ๑ และผู้เสียหายที่ ๒ เป็นการแทงคนละคราวกัน โดยจำเลยร่วมกับพวกแทงผู้เสียหายที่ ๑ ก่อนต่อเมื่อผู้เสียหายที่ ๒ ลงจากรถเพื่อจะเข้าช่วยเหลือ จำเลยจึงร่วมกับพวกใช้มีดแทงผู้เสียหายที่ ๒ แม้จะเป็นการแทงในเวลาต่อเนื่องกัน แต่ก็มิได้มีเจตนาต่อเนื่องโดยมีจุดมุ่งหมายอันเดียวกัน เป็นเจตนาแยกต่างหากจากกัน การกระทำของจำเลยดังกล่าวจึงเป็นการกระทำความผิดหลายกรรมต่างกัน

 

               ฎีกาที่ ๕๙๒๙/๒๕๓๔ ขณะที่จำเลยยิงผู้ตายทั้งสอง ผู้ตายทั้งสองอยู่ด้วยกันในห้องนอน จำเลยยิงนาย ล.ก่อนแล้วจึงยิงนาง น. จำเลยยอมรับว่าจำเลยยิงนาย ล. ๒ นัด แล้วจึงยิงนาง น. ๑ นัด แสดงว่าในการ ยิงปืนแต่ละนัดความประสงค์และจุดมุ่งหมายของจำเลยได้แยกออกจากกันว่ากระสุนนัดใดจำเลยยิงผู้ตายคนใด เจตนาฆ่าผู้ตายทั้งสองในขณะจำเลยลงมือกระทำความผิดจึงแยกออกจากกันได้ ความต้องการให้ผู้ตายทั้งสองถึงแก่ความตายแม้จะเกิดขึ้นในใจของจำเลยพร้อม ๆ กัน และต่อเนื่องกับการลงมือกระทำความผิดก็มิใช่เจตนาในขณะที่จำเลยลงมือกระทำความผิด การกระทำความผิดของจำเลยจึงเป็นความผิดสองกรรม

 

ประมวลกฎหมายอาญา

               มาตรา ๙๑ เมื่อปรากฏว่าผู้ใดได้กระทำการอันเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ให้ศาลลงโทษผู้นั้นทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไป แต่ไม่ว่าจะมีการเพิ่มโทษ ลดโทษ หรือลดมาตราส่วนโทษด้วยหรือไม่ก็ตาม เมื่อรวมโทษทุกกระทงแล้ว โทษจำคุกทั้งสิ้นต้องไม่เกินกำหนดดังต่อไปนี้

               (๑) สิบปี สำหรับกรณีความผิดกระทงที่หนักที่สุดมีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงไม่เกินสามปี  

               (๒) ยี่สิบปี สำหรับกรณีความผิดกระทงที่หนักที่สุดมีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงเกินสามปีแต่ไม่เกินสิบปี

               (๓) ห้าสิบปี สำหรับกรณีความผิดกระทงที่หนักที่สุดมีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงเกินสิบปีขึ้นไป เว้นแต่กรณีที่ศาลลงโทษจำคุกตลอดชีวิต